Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Eko subvencije 2017 - 2018

Eko sklad objavil nov razpis za dodeljevanje eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.


Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka

V skladu s statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah 
upravni odbor družbe sklicuje


22. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d., 
ki bo v ponedeljek, 25.5.2015 ob 12.00,
v poslovnih prostorih Skupine Jelovica Delavska cesta 24, ŠenčurPOGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA
  • Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d. v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
  • Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
  • Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
  • Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.

DNEVNI RED

  1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za se¬stavo notarskega zapisnika.
  2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2014, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.
  3. Podaljšanje soglasja k nakupu in umiku lastnih delnic
  4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015.

PREDLOG SKLEPOV

Sklep k tč. 1:
Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifika-cijska komisija. Potrdi se notarka Marjana Tičar Bešter.

Sklep k tč. 2:
2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o po-slovanju družbe v letu 2014.

2.2 Ugotovljen bilančni dobiček v višini 529.507,34 eur se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,09 eur na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisana v delniško knjigo na dan 25.5.2015 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2015 izplača pripadajoče dividende.

2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2014.

Sklep k tč. 3:
Skupščina podaljšuje soglasje za odkup lastnih delnic JELG skladno s sklepom 19. skupščine družbe ter predsednika upravnega odbora pooblašča za umik vseh lastnih delnic pridobljenih do 25.5.2015 brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Sklep k tč. 4:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2015 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana


Jelovica, d.d.
Gregor Benčina 
predsednik upravnega odbora 


Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Srebrno priznanje za inovativnost

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture več >

Pogoji FB nagradne igre

več >

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

več >

Ostale novice

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Jelovica pridobila sredstva za razvoj

Škofja Loka, 10.10.2016 več >

Odločba ATVP glede prevzemne ponudbe

Ciljna družba JELOVICA D.D. objavlja odločbo ATVP v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika EBS GROUP d.o.o.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Četrtek, 7.7.2016

24. skupščina delniške družbe Jelovica, d.d. bo v petek, 22.7.2016, ob 12.00, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor več >

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), uprava ciljne družbe JELOVICA, lesna industrija d.d., objavlja naslednje mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe.

več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?